STREPTOCOCCI

خصوصيات باكتري شناسي : در شرايط بي هوازي بهتر رشد مي كند درشرايط هوازي  حضور 5 تا10 درصد گازكربونيك به رشد باكتري كمك مي نمايد برخي برروي آگار خوندار باعث ليز گلبولهاي قرمز محيط مي گردد كه به اين پديده هموليز مي گويند .

تشخيص ازمايشگاهي استرپتوكوك :

بررسي مستقيم ميكروسكوپي : نمونه شامل ترشحات وسواب حلق وضايعات پوستي است .ابتدا ازنمونه مورد نظر گسترش تهيه كرده ورنگ آميزي گرم انجام داده كه كوكسي هاي گرم مثبت به صورت رشته اي ديده مي شود .

كشت : كشت برروي آگار خوندار وبعد از 24 ساعت ازمايش برروي كلني

تست حساسيت به انتي بيوتيك باسيتراسين Taxo A® disc: براي شناسايي استرپتوككهاي بتا هموليتيك گروه A استفاده مي شود .پيوزن دربرابر ديسك 4./. واحدي باسيتراسين حساس است اما بقيه استربها مقاومند .( باسيتراسين انتي بيوتيكي است كه توسط ميكروارگانيسم هاي گرم مثبت اسپور دار مانند باسيلوس سوپتي ليس توليد مي گردد )

روش كار: استرپ مورد نظر رادرمحيط آگار خوندار به صورت يكنواخت كشت داده بعد ديسك باسيتراسين راروي محيط قرار داده ظهور هاله عدم رشد دراطراف ديسك نشانه حساسيت باكتري است و ازمايش مثبت تلقي مي شود . ولي اگرباكتري تالبه ديسك رشد كند ازمايش منفي است

تست PYR : مقداری از كلني استاف رابرروي كاغذ صافي اغشته به PYR منتقل مي كنيم بعد يك قطره معرف N-N-methyl-aminocinnamaldehyde رابه ان اضافه مي كنيم .ظهوررنگ قرمز درمدت 5 دقيقه نشانه مثبت بودن تست است وبه معناي توانايي هيدروليز PYR توسط باكتري است .اين تست دراسترب گروهA وگونه هاي انتروكوك مثبت است .

انواع هموليز استرپتوكوكها :

1- هموليز بتا :  Beta hemolysis درصورتيكه دراطراف كلني ليز كامل گلبولهاي قرمز به صورت هاله اي شفاف برروي اگار خوندار مشاهده شود باكتري رابتاهموليتيك مي نامند . هموليز بتا دراثر ترشح انزيم هموليزين توسط باكتري بوجود مي ايد .

2- هموليز الفا : Alpha hemolysis درصورتيكه دراطراف كلني هاله نيمه شفاف وسبزرنگ ايجاد شده باشد هموليز را الفا مي نامند . دراين حالت باكتري باترشح مواد اكسيد كننده باعث تبديل هموگلوبين به مت هموگلوبين مي كردد .

3- هموليز گاما :Gamma reaction  درصورتيكه دراطراف باكتري هيج گونه هموليزي برروي اگار خوندار ايجاد نكردد گاما هموليتيك ناميده مي شود .

تقسيم بندي ربكا لانسفيلد :

براساس خاصيت آنتي ژني كربوهيدرات سل وال به گروههاي سرولوژيكي AتاU تقسيم بندي شده اند

group A beta hemolytic - 1 شامل.استربتوكوكوس پيوزنStreptococcus pyogenes

Sgroup B streptococci - 2   شامل استرپتوكوكس آگالاکتیا(treptococcus agalactiae)

3 - group C streptococci شامل استرپتوكوكس (S. equisimilis and S. zooepidemicus )

4 - group F streptococci شامل استرپتوكوكس  (milleri )

group G streptococci5 شامل استرپتوكوكس

5 - group D streptococci انتروكك ENTEROCOCCI

استرپتوكوكهاي گروه D شامل انتروكك (فكاليس وفاسيوم )وغير انتروكك (بويس واكواينوس ) مي باشد

ENTEROCOCCI

THE GROUP D STREPTOCOCCI

چون اين كوكسيها اكثرادرروده وجود دارند به انها انتروكوك مي كويند .اين گروه مقاومترين استرپتوكوك درمقابل انتي بيوتيك مي باشند .

استرپتوكوك فكاليس : Enterococcus faecalis

كوكسيهاي دوتايي بيضي شكل وزنجيره كوتاه وبدون حركت وبدون كپسول بوده وبرروي محيطهاي معمولي خوب رشد مي كند . درمحيط مايع كدورت يكنواخت ايجاد مي كند

نكته : استرپتوكوك فكاليس قادر است حرارت 60 درجه سانتيگراد را به مدت نيم ساعت تحمل كند

نكته : انتروكوكها بعضي مواقع درمجاري ادرار باعث عفونت ادرار مي كردد .

تشخيص ازمايشكاهي :

1 - تست هيدروليز اسكولين :

روش :باكتري را درسطح محيط داراي اسکولين به صورت خطي كشت داده ودردماي 37 درجه سانتيگراد به مدت24ساعت نگهداری نمایید اگرسطح محيط كشت دراطراف كشت سياه شد دليل برهيدروليز اسكولين ومثبت بودن ازمايش است

بايل اسكولين قبل ازتلقيح

 fانتروكوك فكاليس رشد دربايل اسكولين   

 

 

 

- THE PNEUMOCCUS Streptococcus pneumoniae

ديپلوكك گرم مثبت به قطر 8./تا ۱  ميكرون وبه شکل بیضی ياشعله شمع ديده مي شود معمولا دوبه دو كنار يكديگرقرار مي گيرندبطوريكه دوانتهاي پهن انها مجاور يكديگر قرار مي گيرند اين باكتري فاقد اسپور وبدون حركت است وانزيم كاتالاز ندارد داراي كپسول پلي ساكاريدي ضخيمي بوده كه پس ازكشت هاي مكرردرازمايشگاه كپسول خود راازدست مي دهد

رنگ آمیزی كپسول استربتوكك پنومونیا

خصوصيات باكتري شناسي : بي هوازي اختياري درحضور 5-10./. دي اكسيد كربن بهتر رشد مي كند برروي بلاد گار به قطر ا mm  وهموليز الفا ايجاد مي كند (درشرايط بي هوازي هموليز بتا مي دهد ) كاتالاز  واكسيداز منفي هستند

تشخيص ازمايشگاهي :

1 - بررسي ميكروسكوپي :كوكسيهاي بيضي شكل گرم مثبت دوتايي حالت شمعي گاهي زنجير كوتاه

2 -كشت :كشت برروي بلاد اگار يا شكلات ودرجار محتوي گازكربونيك به مدت 24 ساعت كلني هاي نافي شكل داراي هموليز الفاalpha hemolysis مشاهده مي شود

3- حلاليت در صفرا :انزيمي بنام اميداز در پوشش سلولي پنوموكك وجود دارد كه در مجاورت نمكهاي صفراوي فعال شده واتصال ميان ان-استيل موراميك اسيد و ال - الانين را مي شكند بنابراين مجاور كردن پنوموكك بااملاح صفراوي موجب ليز وتخريب باكتري مي كردد

روش كار : يك قطره ازمحلول داكسي كولات سديم رابرروي كلني هاي داراي هموليز الفا ريخته حدود 5 دقيقه صبر كنيد تامحلول خشك شود . مثبت بودن تست يعني متلاشي شدن پنوموكك كه باتخريب كلني مشخص مي شود

4 - تست اپتوچين : پنوموكك دربرابر5 ميكروگرم درميلي ليتر عامل ضدباكتريايي اتيل هيدروكوپرئين حساس است اما بقيه استرپها مقاومند

روش كار : يك كلني الفا هموليتيك راازپليت اگار خوندار ياشكلات برداشته ودرسطح محيط اگار ياشكلات به صورت يكنواخت كشت داده وبعد يك ديسك اپتوجين 8 ميليمتري كه به 2./.ميلي ليتر از رقت 400:1 ابتوجين اغشته شده رادرمركز پليت قرار داده وبانوك پنس فشار مختصري به ديسك وارد كنيد تاكاملا به محيط بچسبد  . بعد پليت رابه مدت 24 ساعت در 37 درجه قرار داده وپليت راازنظر توليد هاله يا عدم ان مورد بررسي قرار دهيد .  درصورتي كه قطر هاله عدم رشد دراطراف ديسك مساوي يابزرگتر از 16 ميليمتر باشدنمونه مورد ازمايش پنوموكك بوده در غير اين صورت ويريدانس است .

5 - واكنش تورم كپسولي : اساس اين تست واكنش بين كپسول پلي ساكاريدي باكتري وانتي سرم هم تيپ خودش ونهايتا تورم كپسول مي باشد .

روش كار : از انتي سرمهاي پلي والان استفاده مي شود نمونه تازه خلط  يا سوسپانسيون ارگانيسم را در سطح لام قرار داده وباانتي سرم مجاور نماييد بعد يك لام رابرروي ان قرار داده در اين حالت كپسول در زير ميكروسكوب مانند حلقه اي بزرك دراطراف باكتري مشاهده مي شود

6 - تخمير قند اينولين : پنوموكك قادر به تخمير قند اينولين است درصورتيكه ويريدانس قادر نيست

نكته : قندهايي نظير, گزيلوز, لوولز, مالتوز وگاهي لاكتوز به روش تنداليزاسيون فيلتراسيون استريل مي شود اما اينولين به روش اتوكلاو .

نكته : تست انتي بيوكرام استرپتوككها برروي محيطهاي اگار خوندار وياشكلاتي انجام مي شود .

 ارسال در تاريخ جمعه بیست و پنجم تیر ۱۳۸۹ توسط مجتبی

اسلایدر