حاشیه ای از کلنی باکتری بر روی محیط مولر هینتون آگار بعد از 72 ساعت انکوباسیون در دمای 28 درجه

باکتری از خاک ایزوله شده استاین باکتری ها هم دارای زندگی آزاد هستند و برخی از گونه های آنها پاتوژن هستند

باکتری تحت استرس های فیزیکی تولید آندوسپورهای بیضی شکل می کندارسال در تاريخ جمعه دوم اسفند 1392 توسط مجتبی
ارسال در تاريخ یکشنبه بیست و هفتم بهمن 1392 توسط مجتبیارسال در تاريخ یکشنبه بیست و هفتم بهمن 1392 توسط مجتبیارسال در تاريخ یکشنبه بیست و هفتم بهمن 1392 توسط مجتبیارسال در تاريخ یکشنبه بیست و هفتم بهمن 1392 توسط مجتبی
لیپوپلی ساکارید = لیپو پلی ساکارید از دو بخش تشکیل شده است:

1) لیپید  Aکه از واحدهای گلوکزآمین متصل به اسیدچرب ساخته شده است و دارای اثر سمی است و به آن اندوتوکسین گفته می شودزیرا پس از مرگ باکتری آزاد می شود.این توکسین باعث بروز شوک، تب، راه اندازی سیستم انعقادی و ...می شود. 2) پلی ساکارید دارای یک قسمت ثابت در تمام باکتریهای گرم منفی و یک قسمت متفاوت در بین باکتریهای گرم منفی مختلف می باشد. بخش متغییر در باکتریهای گرم منفی نقش آنتی ژنیک داردو به آن آنتی ژن سوماتیک یا AgO گفته می شود.


ارسال در تاريخ چهارشنبه بیست و چهارم مهر 1392 توسط مجتبی

1) کدام جمله زیر صحیح می باشد؟

الف)همه ویروس ها دارای DNA می باشند .

ب) همه ویروس ها دارای RNA می باشند.

ج) ویروس ها می توانند DNA و RNA را باهم داشته باشند.

د) ویروس ها نمی توانند DNA و RNA را با هم داشته باشند.


2)بیماری اسکراپی به علت کدام دسته از عوامل بیماریزا ی ایجاد می شود؟

الف) عوامل دارای منشاء DNA دار دورشته ای

ب) عوامل با منشا پروتئینی تغییر یافته

ج) عوامل  دارای DNA و RNA

د)عوامل با منشا هم DNA و همRNA   


 3) کدام از بیماری های زیر توسط پریون ها ایجاد نمی شوند؟

الف) بیماری ژاکوب   ب) بیماری انسفالوپاتی اسفنجی گاوی

ج) بیماری کورو        د) بیماری تب زردادامه مطلب...
ارسال در تاريخ چهارشنبه چهاردهم فروردین 1392 توسط مجتبی

7) آرکئوباکتریها (باکتریهای قدیمی) دارای تمام ویژگی های زیر می باشند، بجز:

الف) تولید گاز متان                                                       ب) هالوژن یا نمک دوست

ج) ترمواسیدوفیل                                                         د) هوازی مطلق


8) کدام از ویژگی های زیر بین آرکئوباکتریها و یوکاریوت ها مشترک است؟

الف) دیواره سلولی                                                     ب) قطعات ترجمه نشدنی در DNA

ج) تنفس                                                                د) نوع تکثیر


9) تولید فرومون با کدام پدیده زیر در باکتریها مرتبط می باشد؟ (کارشناسی ارشد میکروب شناسی 84 83)

الف) Transformation                                           ب) Transposition

ج) Transduction                                                 د) Conjugationادامه مطلب...
ارسال در تاريخ چهارشنبه چهاردهم فروردین 1392 توسط مجتبی

4) نام Ferments(تخمیرکردن)  اولین بار توسط کدام دانشمند بر روی عمل تخمیر نهاده شد؟

الف) روبرت کخ                                                            ب) لویی پاستور

ج) ادوار جنر                                                                د) هیچکدام


5) تمام دانشمندان در رد فرضیه تولید خودبخودی (Abiogenesis) نقش داشته اند بجز:

الف) تیندال                                                                ب) نیدهام

ج) فرانسسکوردی                                                          ج) پاستور  


6) کدام از ویروس های زیر جهت تکثیر به علت اندازه کوچک نیاز به ویروس کمکی دارند؟

الف) ویروس هپاتیت B                                                 ب) ویروس عامل تب زرد

ج) ویروس هپاتیت D                                                   ج) ویروس  عامل تب خال

ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ چهارشنبه چهاردهم فروردین 1392 توسط مجتبی

10) در میکروسکوپ نوری چنانچه ذره ای دارای قطر 0/2µm باشد بزرگنمایی حاصل از این ذره در زیر میکروسکوپ نوری چه مقدار خواهد بود؟

الف) 0/2mm                               ب) 2mm

ج) 20mm                                    د)   200mm 


11) علت دیده نشدن اسپیروکت هایی مانند ترپونما پالیدوم در زیر میکروسکوپ نوری چیست؟

الف) تحرک بالا                          ب) قطر کوچک

ج) عدم رنگ گرفتن                  د) متلاشی شدن باکتری در برخورد با فیکساتور


12) استفاده از تکنیک های آنتی بادی با مواد نشاندار بر علیه لژیونلا در کدام میکروسکوپ کاربرد دارد؟

الف) میکروسکوپ زمینه تاریک       ب) میکروسکوپ فاز کنتراست نوع تداخل افتراقی(DIC )

ج) میکروسکوپ کاوشگر اسکنینگ        د) میکروسکوپ فلورسانسادامه مطلب...
ارسال در تاريخ چهارشنبه چهاردهم فروردین 1392 توسط مجتبی

اسلایدر